Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

ВАС ЧЕКАЄ:

Систематизація інформації щодо організації документообігу підприємства.
Рекомендації щодо запровадження електронного документообігу.
Рекомендації щодо використання документів у взаємовідносинах з контролюючими органами.

1. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА

нормативне забезпечення;
обов'язкові реквізити;
підписи на первинних документах: особисті, електронні, факсіміл’є;
мова первинного документа;
деталізація господарської операції в первинному документі;
типові форми документів;
самостійно розроблені форми первинних документів (основні правила для складання).

2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ

первинний документ як опис господарської операції;
роль договору в системі документообігу;
бухгалтерська довідка: альтернатива або доповнення?
відображення господарської операції без первинного документа; - несвоєчасно отримані первинні документи;
правила виправлення помилок.

3. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

нормативне та програмне забезпечення;
організація електронного документообігу;
створення і використання електронних документів всередині підприємства і з контрагентами; - договір з контрагентом і електронний документ;

як електронні документи перевіряються контролюючими органами;

копії електронних документів для підтвердження господарських операцій.

4. ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

документи для оприбуткування та списання запасів;

документи в обліку і ремонтах необоротних активів;

документи в орендних операціях, у т.ч. компенсації комунальних послуг;

документи при нарахуванні доходів фізичним особам (заробітна плата, лікарняні та відпускні, декретні виплати і інші додаткові блага) ;

документи при роботі з готівковими коштами;
документи для підтвердження витрат у відрядженні;
документи по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) ;
документи при списання дебіторської та кредиторської заборгованості.

5. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ І КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

документ для цілей податкового обліку;
документ в Податковому Кодексі України;
документи, які підтверджують реальність господарських операцій; - порядок надання документів під час різних видів перевірок;
первинні документи як аргумент в судах.

6. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

зберігання первинних документів для окремих операційтерміни і правила зберігання електронних документів
втрата документів
дії при втраті первинних документів

форс-мажор і первинний документ
підготовка первинних документів до архівуваннявідповідальність за втрату документів

Мова вебінару: українська
Тривалість: 2,5 години (14:00-16:30), та відповіді на запитання