Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

АЗБУКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: от простого к сложному

Обучающая программа для бухгалтеров и финансовых специалистов, желающих повысить свою квалификацию и компетентность в сфере управленческого учета.

Модуль 1

 

4-УРОКА (8 ЧАСОВ)

23 и 25 июля 2019 г.

13:00-15:00 и с 15:30-17:30

Акционная цена до 9 июля (участие + запись)  - 1598 грн.

Цена после 9 июля (участие + запись)  - 1898 грн.

 

Ефективність та результативність діяльності компанії багато в чому залежить від рівня професійної підготовки та компетентності фахівців у сфері обліку та фінансів, їх уміння узагальнювати інформацію та на її основі обґрунтовувати пріоритетність прийняття управлінських рішень. У цьому контексті актуалізується потреба в розширенні інформаційного простору діяльності цих спеціалістів та виникає нагальне завдання в обґрунтуванні інструментів управлінського обліку при формуванні їх професійного судження. Одним із основних інструментів управлінського обліку є бюджетування.


Практичне значення для фахівців сфері обліку та фінансового менеджменту полягає у систематизації концепцій бюджетування, формуванні навичок складання окремих видів бюджетів, узагальненні практики застосування інструментів бюджетування для підготовки прогнозної (багатоваріативної) інформації при обґрунтуванні їх професійного судження.
 
Предметом теми є методичні та організаційні засади бюджетування при оцінюванні ефективності діяльності компанії та її сегментів, ідентифікації підприємницьких ризиків та обґрунтуванні політики щодо оптимізації використання корпоративних ресурсів.

 
Мета проведення курсу: підвищити кваліфікацію слухачів за ключовими питаннями бюджетування в умовах невизначеності. На конкретних практичних прикладах показати можливості впровадження в практику діяльності суб’єктів господарювання сучасних зарубіжних прийомів бюджетування (аналіз беззбитковості, аналіз чутливості, функція витрат, операційний важіль), розкрити технологію складання ковзких (безперервних) бюджетів, ознайомити слухачів з технологією факторного аналізу відхилень фактично досягнутих показників від запланованих тощо. 

 
Завдання проведення заходу полягають у наступному:
 
- обґрунтуванні функцій бюджетування як інформаційного підґрунтя менеджменту;
- дослідженні сучасних концепцій бюджетування та їх взаємоузгодження з завданнями менеджменту;
- виявленні впливу організаційно-технологічних особливостей компанії на систему бюджетування;
- визначенні відмінностей щодо формування інформаційних потоків при демократичному, авторитарному та комбінованому підходах у бюджетуванні;
- набутті вмінь щодо побудови матриці відповідальності окремих менеджерів при підготовці бюджетних показників;
- отриманні практичних рекомендацій щодо складання бюджетів продажу, виробництва, прямих та непрямих витрат, бюджетного звіту про фінансові результати, бюджетного звіту про рух грошових коштів, бюджетного балансу;
- виявленні впливу на бюджетний прибуток обраної методики калькулювання собівартості продукції;
- дослідженні сучасного формату бюджетів (безперервні бюджети; прирістні бюджети; процесні бюджети);
- визначенні особливостей формування бюджетної політики та розподіл підконтрольних показників і сфер відповідальності;
- опануванні методикою управління за центрами відповідальності при формуванні та контролі виконання бюджетних показників;
- набутті практичних навичок щодо використання інструментів аналізу беззбитковості при обґрунтуванні базових показників у бюджеті «з нуля»;
- опануванні технології формування безперервних бюджетів (зарубіжний досвід використання безперервного бюджетування як альтернативи завершених бюджетів);
- набутті практичних навичок формування процесних бюджетів;
- набутті вмінь щодо використанні методичних прийомів гнучкого бюджетування для контролю за виконанням планових показників;
- опануванні методикою факторного аналізу відхилень фактично досягнутих показників від запланованих.

 
 
Програма онлайн-курсу:
 
 
  1. Бюджет як основний інструмент управління
1.1. Сутність бюджетування та види бюджетів;
1.2. Завдання та функції бюджетування;
1.3.Основні проблеми, пов’язані з запровадженням системи бюджетування в умовах невизначеності;
1.4. Вплив організаційно-технологічних особливостей підприємств на побудову системи бюджетування
1.5. Еволюція бюджетування (критична оцінка існуючої практики бюджетування та нові підходи до бюджетування в умовах невизначеності).
 
  1. Методичні прийоми бюджетування
2.1. Класифікація витрат з метою формування бюджетних показників та їх подальшого контролю;
2.2.Вплив на бюджетний прибуток обраної методики калькулювання собівартості продукції;
2.3. Планування доходів, витрат та обсягів діяльності на основі показника критичного обсягу діяльності як відправної точки бізнесу;
2.4. Управління структурою витрат за допомогою операційного важеля як елемент оптимізації прибутку;
2.5. Використання аналізу чутливості в бюджетуванні.
 
  1. Порядок складання операційних та фінансових бюджетів
3.1. Матриця формування даних при побудові системи операційних бюджетів;
3.2. Практичні рекомендації щодо формування бюджетів продажу та виробництва;
3.3. Алгоритм формування бюджетів прямих и непрямих витрат;
3.4. Практичні рекомендації щодо формування бюджетів операційних витрат;
3.5. Практика формування бюджетного звіту про фінансові результат, бюджетного звіту про рух грошових коштів та бюджетного балансу.